32882.17
0.06% 18.48
31. 05:08:05 FXCM
Range: 32814.67 / 32933.66
4057.69
0.05% 2.17
31. 05:08:05 FXCM
Range: 4050.68 / 4066.69
27782.19
-0.85% -238.81
31. 05:07:57 NetDania
Range: 27504.00 / 28373.00
4299.97
0.18% 7.88
31. 05:08:04 FXCM
Range: 4285.95 / 4303.95
3272.86
0.36% 11.61
31. 03:00:10 Shanghai SE
Range: 3260.04 / 3278.42

Calendar

Fri, Mar 31, 2023
Low
Act: 22.3%
Fcst: 9.8%
Prev: -14%
Low
Act: -0.3%
Fcst: -0.5%
Prev: 6.6%
Low
Act: 0.859M
Prev: 0.893M
Low
Act: 10.8%
Fcst: 13.2%
Prev: 13.2%
High
Act: 0.1%
Fcst: 0%
Prev: 0%
High
Act: -7.1%
Fcst: -5.2%
Prev: -6.9%
Medium
Act: 0.6%
Fcst: 0.4%
Prev: 0.4%
Medium
Act: -1.3%
Fcst: 0.5%
Prev: 0.1%
Low
Act: -2.4%
Fcst: -1%
Prev: -1.2%
Low
Act: 2.8%
Fcst: 4.2%
Prev: 6.6%
Low
Act: -2.483B
Fcst: -17.6B
Prev: -12.744B
Low
Act: -0.8%
Fcst: -0.3%
Prev: -0.5%
Low
Act: -3.1%
Fcst: -2.2%
Prev: -1.1%
Low
Act: -0.2%
Fcst: 4.8%
Prev: 4.8%
Low
Act: 0.9%
Fcst: 0.8%
Prev: 1.1%
Low
Act: 6.6%
Fcst: 6.5%
Prev: 7.3%
Low
Act: -0.8%
Fcst: -0.4%
Prev: 1.7%
Low
Act: -0.9%
Fcst: 1.6%
Prev: 2.5%
Low
Act: -12.08B
Prev: -14.24B
Medium
Act: 16K
Fcst: 0K
Prev: 2K
Medium
Act: 5.6%
Fcst: 5.5%
Prev: 5.5%
Low
Act: -1.1%
Fcst: -0.1%
Prev: 0.7%
Low
Act: 8.6%
Fcst: 15.5%
Prev: 14.9%
High
Act: 6.9%
Fcst: 7.1%
Prev: 8.5%
High
Act: 5.7%
Fcst: 5.7%
Prev: 5.6%
Medium
Act: 0.9%
Fcst: 0.8%
Prev: 0.8%
Medium
Act: 1.2%
Fcst: 0.6%
Prev: 0.8%
Low
Act: 8.2%
Fcst: 8.9%
Prev: 9.8%
Low
Act: 7.7%
Fcst: 8.2%
Prev: 9.1%
Low
Act: -0.3%
Fcst: 0%
Prev: 0.2%
Medium
Act: 6.6%
Fcst: 6.7%
Prev: 6.6%
Low
Act: 0.8%
Fcst: 1.4%
Prev: 0.1%
Low
Prev: -83.5B
Low
Fcst: -23B
Prev: -36.4B
Low
Fcst: -14.3B
Low
Fcst: 4.6%
Low
Fcst: 8.7%
Low
Fcst: 2.9%
Medium
Fcst: 0.2%
Medium
Fcst: 0.3%
Medium
Fcst: 0.3%
Medium
Fcst: 43.4
Medium
Fcst: 63.2
Medium
Low
Fcst: -1.819B
Share on,